Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a Polyglott International Kft., továbbiakban Szolgáltató, adatvédelmi és
adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és
adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának
igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös
tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek
személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá az Európai Unió
adatvédelmi rendeletét.

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek:

Az adatokat az adatkezelő jogosult megismerni, az adatokat nem teszi közzé, harmadik
személyek számára nem adja ki.

5. Cookie-k:

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a
szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény
javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk
hatékonyságának mérése érdekében működnek.

6. Az adatkezelés módja és célja:

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
kezeljük.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7. Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban
foglaltakat.